kyocera_yashicayc64_pred.jpg, 162 kB kyocera_yashicayc64_spod.jpg, 170 kB kyocera_yashicayc64_vrch.jpg, 162 kB kyocera_yashicayc64_vzad.jpg, 132 kB kyocera_yashicayc64_detail.jpg, 165 kB kyocera_yashicayc64_detail2.jpg, 154 kB