kartridz_blackpoint_shg_fs1201_pred.jpg, 114kB kartridz_blackpoint_shg_fs1201_spod.jpg, 132kB kartridz_blackpoint_shg_fs1201_vzad.jpg, 82kB